Logo Haagen Web & App

home > Contact > Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Haagen Web & App

Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan van Haagen Web & App, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden van Haagen Web & App wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: iedere ondertekenaar van een opdracht of contract voor het afnemen van een product of dienst van Haagen Web & App

Opdrachtnemer: Haagen Web & App

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveringen van de opdrachtnemer, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van derden die door de opdrachtnemer bij de tenuitvoerlegging van de desbetreffende overeenkomst worden ingeschakeld

Artikel 3: Uitvoering werkzaamheden

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen een inspanningsverplichting overeen. Uitsluitend indien hiervan schriftelijk wordt afgeweken, kan er sprake zijn van een resultaatsverbintenis. 
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt danwel onjuist zijn, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Niettegenstaande de hierboven bedoelde opschorting blijven de overeengekomen betalingstermijnen ongewijzigd van kracht.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 4: Uitvoeringstermijn

Is voor de uivoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de  opdrachtgever de opdrachtnemer in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 5: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen.

 

Artikel 6: Contractsduur

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd (factuurdatum+ dertig (30) dagen) tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. Na het verstrijken van deze datum zullen er, wanneer er sprake is van aanleverings- en/of opleveringsfouten, tegemoetkomingen verrekend worden voor de gedeputeerde partij.
 3. Eventuele gebreken dienen terstond, doch uiterlijk veertien dagen na levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld.
 4. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 7: Domeinnamen en webhosting

Wanneer de opdrachtgever een domeinnaam en/of webhostingabonnement afsluit, wordt deze voor een(1) jaar aangegaan. Deze wordt ieder jaar automatisch verlengd met een (1) jaar. Wanneer de opdrachtgever besluit een domeinnaam of webhostingabonnement op te zeggen dient dit te geschieden een (1) maand voor het verlengen van het contract. Hierbij wordt uitgegaan van de abonnementsdatum die vermeld staat op de factuur.

 

Artikel 8: Prijzen en betalingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De opdrachtnemer heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen.
 2. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan, zal een herinnering worden gestuurd voor het overeengekomen bedrag. Mocht na een periode van 14 dagen alsnog de vordering niet zijn voldaan, dan is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is vanaf deze datum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De  hoogte van de incassokosten bedraagt 15% van de hoofdsom tenzij  de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten van toepassing is. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de opdrachtnemer, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever. 
 4. De buiten de overeenkomst vallende werkzaamheden worden op basis van uurtarief naberekend.
 5. Prijsafspraken en prijsvoorstellen van de opdrachtnemer met de opdrachtgever hebben een maximale duur van dertig (30) dagen
 6. Genoemde prijzen zijn te allen tijde exclusief BTW en eventuele administratiekosten mist expliciet anders vermeld.

 

Artikel 9: Tekortkoming

 1. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is de opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten.

 

Artikel 10: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, en oproer, werkstakingen, 

werkliedenuitsluiting, brand, stroomuitval, schade aan werkapparatuur, weersomstandigheden, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften resp. aanwijzigen en instructies van overheden, etc. 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is, behoudens aansprakelijkheid, welke wordt gedekt door de in lid 2 en 5 van dit artikel bedoelde verzekering, vermeerderd met het eigen risico, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen jegens opdrachtgever. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten. 
 2. De opdrachtnemer is verplicht zich verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor directe schade. De aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1.000,-. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de assuradeur van opdrachtnemer in de voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak  en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden
 2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan de opdrachtnemer toegerekend kan worden.
 3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
 1. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan in verband met de uitvoering van enig opdracht, voor zover deze aansprakelijkheid  zou zijn uitgesloten indien de opdrachtnemer zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen.
 3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor opgeslagen data op harde schijf, internet of welk medium dan ook. De opdrachtnemer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens bij een handeling, door opdrachtnemer of opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer houdt zich verantwoordelijk voor technische mankementen aan geleverde producten, mits deze niet door opdrachtgever zijn bewerkt, aangetast of door welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

 

Artikel 12: Verrekening

Verrekeningen en/of opschorting door de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de opdrachtnemer haar hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Artikel 13: Annulering

 1. Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar eigen toekomend recht op vergoeding van kosten,schade en interesten.
 2. De ontbinding als bedoeld in voorgaande lid 11 dient te allen tijde te geschieden bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploit.
 3. Onverminderd de verder toekomende rechten heeft de opdrachtnemer het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd een overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst ter keuze van de opdrachtnemer op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is. 

 

Artikel 14: Eigendomsrecht

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar van de te leveren diensten en/of producten, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen jegens de overeenkomst heeft voldaan.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Harderwijk.

 

Algemene voorwaarden van Web & App, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 08151152. 

Cases Haagen Web & App:

> alle cases

Ook interessant:

> privacy verklaring
> cookies

Ook een goed web- of app idee?

Wij sparren graag met je

Maak een afspraak!

Haagen Web & App is betrokken, flexibel en heeft verstand van zaken, waardoor we tot een fraai eindproduct zijn gekomen.

Tim Stapel, Erfgoed Gelderland

Haagen Website & App begreep mijn idee voor de webshop en werkte het perfect uit.

Erik Stoffelsen, Domburg Putten

Onze nieuwe webshop sluit veel beter aan bij de sfeer en kwaliteit die wij willen uitstralen. Daarnaast zijn de verkopen ook enorm omhoog gegaan

Marleen Lubbertsen, Lijn M

Dat kinkt goed! Afspraak maken!